Privacy en veiligheid

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, ook wel 'privacy' genoemd. Bij SBT worden alle voor de behandeling van een patiënt noodzakelijke gegevens geregistreerd en bewaard. SBT tracht uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Alle aspecten rond privacy zijn vastgelegd in de Privacyverklaring AVG.

Privacyverklaring AVG 

Functionaris voor de gegevensbescherming

Privacy en verstrekken van uw gegevens aan derden

n het algemeen geldt dat (een behandelaar van) SBT zonder uw toestemming geen informatie over u verstrekt aan derden.

Voor dossieroverdracht aan behandelaars of het geven van inlichtingen aan instanties zoals de politie, bedrijfsverenigingen, verzekeringsmaatschappijen, het UWV is dus uw schriftelijke toestemming nodig.

Ook voor het verstrekken van informatie over u aan bijvoorbeeld naaste familie (partner, kinderen, ouders, verzorgers en/of wettelijk vertegenwoordigers) is in principe uw toestemming nodig.

Wel mag SBT als daarom wordt gevraagd zonder uw toestemming bepaalde gegevens verstrekken aan de zorgverzekeraar. Het gaat dan om informatie die nodig is om een machtiging voor de behandeling af te geven of de rekening voor de behandeling te controleren. Uw SBT tandarts mag ook zonder uw toestemming overleggen met uw verwijzer.

 

Algemene informatie

Iedere patiënt heeft het wettelijke recht alle medische gegevens in te zien die over hem of haar zijn bijgehouden bij SBT. Dit wettelijk recht is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

In dit kader verstaan we onder het medisch dossier alle verzamelde en geordende medische informatie, ongeacht de vorm waarop dit is vastgelegd. Het betreft hier zowel het tandheelkundig dossier, het röntgendossier als alle informatie die digitaal is vastgelegd.

Deze pagina gaat over de regels die gelden voor uw medisch dossier met betrekking tot:

  • Het recht op inzage (en eventueel afschrift/kopie)
  • Het recht op aanvulling
  • Het recht op vernietiging

Tandheelkundige dossiers bij SBT

Iedere behandelaar van SBT is verplicht een dossier bij te houden en SBT is verplicht deze dossiers zorgvuldig te bewaren.

Het recht op inzage

U heeft het recht om alle gegevens over uzelf in te zien (en van eigen kinderen t/m 11 jaar). Staan er in het dossier ook gegevens over een ander (uw partner bijvoorbeeld) dan heeft de behandelend tandarts het recht deze gegevens tijdelijke te verwijderen alvorens het dossier ter inzage wordt aangeboden.

Dossiers van anderen kunt u slechts inzien nadat een schriftelijke toestemming van die ander verkregen is. Indien de ander overleden is geldt een aparte procedure waarbij de behandelend zorgverlener beslist over het al dan niet verstrekken van het dossier voor inzage.

Alle dossiers blijven eigendom van de kliniek. Dit betekent dat originele documenten of dossiers SBT nooit mogen verlaten (met uitzondering van röntgenfoto’s). Wel kunt u van het dossier, of een deel daarvan, een kopie vragen (zie verder op deze pagina).

Verzoek om inzage in uw medisch dossier

De patiëntenadministratie van SBT draagt zorg voor een juiste administratieve afhandeling van de verzoeken om inzage en/of kopie. Verzoeken om inzage en/of kopie dienen bij deze afdeling door middel van het daarvoor bestemde formulier “aanvraagformulier inzage/afschrift tandheelkundige gegevens” te worden ingediend. Het is echter de behandelend zorgverlener, dan wel diens vervanger of opvolger, die toestemming verleent over het geven van inzage. Indien de zorgverlener deze toestemming niet geeft dient hij/zij dit te motiveren en kunt u dit voorleggen aan de klachtenfunctionaris van SBT.

Vul het genoemde aanvraagformulier zo volledig mogelijk in en stuur dit naar de patiëntenadministratie van SBT. De patiëntenadministratie zal in de regel contact met u opnemen en afspraken maken over de datum van inzage of de datum waarop de kopieën opgehaald kunnen worden. De patiëntenadministratie zal er voor zorgen dat een verzoek om inzage en/of kopie binnen een termijn van 4 weken gehonoreerd wordt. Zowel tijdens het indienen van het verzoek als de datum van inzage wordt uw identiteit vastgesteld aan de hand van een (kopie van) een geldig paspoort, Europese identiteitskaart of rijbewijs. Kopieën van uw medisch dossier kunt u ook laten ophalen door een gemachtigde, waarbij een schriftelijke en ondertekende machtiging van u noodzakelijk is. Deze machtiging dient voorzien te zijn van een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u beiden.

Kosten

De kopie/het afschrift van uw dossier wordt door SBT kosteloos verstrekt.

Recht op aanvulling, correctie of verwijdering van gegevens

Het tandheelkundig dossier kan worden uitgebreid met een door de patiënt afgegeven verklaring die betrekking heeft op de in het dossier opgenomen informatie. Deze verklaring kan een aanvullende of afwijkende zienswijze bevatten van de patiënt zelf of van een andere zorgverlener (second opinion). De zorgverlener is verplicht deze verklaring in het dossier op te nemen, ook als hij het niet eens is met de inhoud van deze verklaring. De patiënt heeft daarnaast het recht de zorgverlener te verzoeken om feitelijke onjuistheden in de gegevens, bijvoorbeeld verkeerde adresgegevens, in het dossier te corrigeren. Tevens heeft de patiënt het recht om informatie te laten verwijderen voor zover de belangen van anderen daarmee niet geschaad worden.

Recht op vernietiging van het dossier

Tandheelkundige dossiers worden bij SBT minimaal 10 jaar bewaard. U kunt echter een verzoek indienen om uw dossier eerder te laten vernietigen. Gelet op de risico’s die u als patiënt hierdoor loopt, zal er altijd communicatie plaatsvinden tussen u en SBT, alvorens tot vernietiging wordt overgegaan. Binnen drie maanden na indiening van uw verzoek zal uw dossier vernietigd worden, tenzij een wettelijk voorschrift of een aanmerkelijk belang van een ander dan u zich hiertegen verzet.

Inzage door anderen

Anderen hebben alleen dan het recht uw dossier in te zien, wanneer u daar schriftelijk toestemming voor hebt gegeven. Een uitzondering vormen uiteraard de zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling. Bij wilsonbekwame patiënten mag inzage worden verstrekt aan de (wettelijke) vertegenwoordiger.

Van kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar mogen de ouders het dossier inzien. Het is mogelijk dat nabestaanden na het overlijden van een familielid met vragen of twijfels achterblijven. Zij kunnen de zorgverlener vragen om inzage in het dossier. Nabestaanden kunnen echter geen recht doen gelden. De privacy van de patiënt blijft ook na zijn/haar dood beschermd. De zorgverlener beslist in deze.

U kunt uw dossier opvragen door invulling van het aanvraagformulier inzage/afschrift tandheelkundige gegevens.

Voor toezending van het aanvraagformulier geldt het volgende adres:

SBT
t.a.v. patiëntenadministratie
Antwoordnummer 46274
1060 WC Amsterdam

Heeft u nog vragen, dan kunt u een e-mail sturen aan privacybeleid@sbt.acta.nl  of bellen naar: 020-5980450

De medewerkers van SBT streven naar een zorgvuldige behandeling, bejegening en begeleiding van patiënten. U mag verwachten dat de zorg goed is en gegeven wordt door deskundige en gemotiveerde medewerkers.

Complimenten of suggesties
Als u tevreden bent, is dat prettig om te horen. Of misschien bent u niet tevreden over uw behandeling of de wijze waarop zaken zijn georganiseerd. SBT verneemt graag uw ervaringen. Deze signalen stellen ons in staat de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening te blijven verbeteren. U kunt naar aanleiding van uw ervaringen een compliment of suggestie mailen aan info@sbt.nl.

Indienen van een klacht

Klachtenregeling

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) en de opleiding mondzorgkunde van de Hogeschool Inholland willen u de best mogelijke tandheelkundige zorg bieden. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop de zorg is verleend of dat u een andere klacht heeft. ACTA, SBT en de opleiding mondzorgkunde van Hogeschool Inholland hebben een klachtenregeling opgesteld, om klachten over de zorg- of dienstverlening voor beide partijen zo goed mogelijk op te lossen. In voorliggende klachtenregeling leest u hoe ACTA, SBT en de opleiding mondzorgkunde van Hogeschool Inholland omgaan met klachten. Klik hier voor de regeling (PDF opent in nieuw venster).

Klachtenformulier
Onze medewerkers vinden het prettig dat u opmerkingen of klachten rechtstreeks met hen bespreekt. In een gesprek kan vaak direct samen naar een oplossing worden gezocht. U kunt uw klacht ook indienen via ons klachtenformulier. Uw klacht wordt dan opgenomen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris van ACTA, Hogeschool Inholland en SBT, mevrouw A.G. Buis-de Vos. Zij zal het bespreken met uw behandelaar en eventueel diens leidinggevende en uiteraard met u, om tot een oplossing te komen. Klik hier voor contactgegevens.