Behandelingen bij SBT

Naast de grote kennis van tandartsbehandelingen hebben onze teams zich gespecialiseerd in technieken waarmee ze een behandeling voor u makkelijker en minder spannend kunnen maken.

Sommige mensen zijn zo angstig voor een voorwerp of situatie, dat het hun dagelijks leven ernstig beïnvloedt. Ze vermijden de confrontatie met een dergelijk voorwerp of doorstaan de situatie met extreem veel angst. Ze lijden hier ernstig onder, maar wanneer ze niet in de angstwekkende situatie zitten, zijn ze totaal niet angstig. Ook zien ze in dat hun angst niet reëel is. De situatie of het voorwerp leveren feitelijk geen gevaar op. We spreken dan van een specifieke fobie. Bij SBT richten we ons op de tandartsfobie. De situatie of voorwerpen die angst oproepen hebben dan te maken met de tandartsbehandeling.

Behandelaanbod:

 • Gedragsexperimenten
 • Exposure in vivo
 • Virtual Reality Exposure Therapie (VRET)
 • Cognitieve therapie
 • Mindfulness
 • Copingvaardigheden aanleren

Terugverwijzing naar een huistandarts

Als er voldoende behandelbaarheid is bereikt binnen ons centrum, vragen we aan de patiënt een korte, overzichtelijke behandeling te laten doen door de eigen huistandarts, waarbij datgene dat binnen ons centrum geoefend is, in de huispraktijk herhaald kan worden. Meestal gaat het hier om het maken van een vulling. Hierna zal in ons centrum weer een evaluatie van de behandeling in de huispraktijk plaatsvinden en wordt er door ons nog een (soms moeilijkere) behandeling uitgevoerd. Afhankelijk van hoe dit verloopt wordt de patiënt definitief aan de huistandarts overgedragen of wordt dit vlechtbeleid verlengd en worden er in dat kader nieuwe oefeningen gedaan. Lees ook onze folder over vlechtbeleid.

Wanneer men een ingrijpende of schokkende gebeurtenis meemaakt, kan dit er op een later moment voor zorgen dat de gebeurtenis steeds weer opnieuw wordt afgespeeld in gedachten of dromen. Het lijkt of men de situatie opnieuw meemaakt. Dit worden herbelevingen genoemd. De nare gebeurtenis kan betrekking hebben op een situatie in de tandheelkunde, maar ook daarbuiten (bijvoorbeeld geweld, oorlog, misbruik). Mensen met een PTSS (Posttraumatische stressstoornis) zullen proberen de situaties die herbelevingen oproepen zo veel mogelijk uit de weg te gaan. Ook in de tandartsstoel kunnen herbelevingen optreden. Deze kunnen een angstbehandeling in de weg staan.

Behandelaanbod:

 • Traumabehandeling door bijvoorbeeld:
 • Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR)
 • Imaginaire rescripting
 • Imaginaire exposure
 • Cognitieve therapie
 • Daarna behandelen als specifieke fobie

Terugverwijzing naar een huistandarts

Als er voldoende behandelbaarheid is bereikt binnen ons centrum, vragen we aan de patiënt een korte, overzichtelijke behandeling te laten doen door de eigen huistandarts, waarbij datgene dat binnen ons centrum geoefend is, in de huispraktijk herhaald kan worden. Meestal gaat het hier om het maken van een vulling. Hierna zal in ons centrum weer een evaluatie van de behandeling in de huispraktijk plaatsvinden en wordt er door ons nog een (soms moeilijkere) behandeling uitgevoerd. Afhankelijk van hoe dit verloopt wordt de patiënt definitief aan de huistandarts overgedragen of wordt dit vlechtbeleid verlengd en worden er in dat kader nieuwe oefeningen gedaan. Lees ook onze folder over vlechtbeleid.

Kokhalzen is eenzelfde soort beschermingsmechanisme als hoesten.Wanneer er “een vreemd voorwerp” in de buurt van de luchtpijp komt, zal het lichaam zijn best doen het eruit te werken. Deze reflex noemen we kokhalzen. Het is mogelijk dat deze reflex in de loop van tijd ernstig versterkt en geen “normale” functie meer heeft. Het punt waarop je begint te kokhalzen komt dan steeds verder voor in de mond te liggen, ver van de oorspronkelijke locatiebij de luchtpijp. Dit kan een tandheelkundige behandeling ernstig in de weg staan. We noemen dit een verhoogde kokhalsneiging.

Behandelaanbod:

 • Exposure in vivo
 • Cognitieve therapie
 • Mindfulness
 • Copingvaardigheden aanleren

Terugverwijzing naar een huistandarts

Als er voldoende behandelbaarheid is bereikt binnen ons centrum, vragen we aan de patiënt een korte, overzichtelijke behandeling te laten doen door de eigen huistandarts, waarbij datgene dat binnen ons centrum geoefend is, in de huispraktijk herhaald kan worden. Meestal gaat het hier om het maken van een vulling. Hierna zal in ons centrum weer een evaluatie van de behandeling in de huispraktijk plaatsvinden en wordt er door ons nog een (soms moeilijkere) behandeling uitgevoerd. Afhankelijk van hoe dit verloopt wordt de patiënt definitief aan de huistandarts overgedragen of wordt dit vlechtbeleid verlengd en worden er in dat kader nieuwe oefeningen gedaan. Lees ook onze folder over vlechtbeleid.

Wanneer de gebitssituatie zo slecht is, dat behoud van tanden en kiezen niet meer mogelijk is, wordt er voor gekozen alle tanden en kiezen te verwijderen en een noodprothese (kunstgebit) te maken. Meer informatie hierover vindt u in de folder over de noodprothese. 

Behandelaanbod:

 • Exposure in vivo voor het maken van de prothese
 • Verwijderen resterende tanden en kiezen met een plaatselijke verdoving, eventueel aangevuld met lachgas of onder algehele anesthesie
 • Nazorg

Of:

 • Prothese laten maken door huistandarts
 • Verwijderen resterende tanden en kiezen onder algehele anesthesie op verwijzing van SBT.
 • Nazorg door huistandarts

Terugverwijzing naar een huistandarts

Als er voldoende behandelbaarheid is bereikt binnen ons centrum, vragen we aan de patiënt een korte, overzichtelijke behandeling te laten doen door de eigen huistandarts, waarbij datgene dat binnen ons centrum geoefend is, in de huispraktijk herhaald kan worden. Meestal gaat het hier om het maken van een vulling. Hierna zal in ons centrum weer een evaluatie van de behandeling in de huispraktijk plaatsvinden en wordt er door ons nog een (soms moeilijkere) behandeling uitgevoerd. Afhankelijk van hoe dit verloopt wordt de patiënt definitief aan de huistandarts overgedragen of wordt dit vlechtbeleid verlengd en worden er in dat kader nieuwe oefeningen gedaan. Lees ook onze folder over vlechtbeleid.

Gebitsslijtage is vaak het gevolg van bruxisme, een erosief dieet, speekselproblemen, reflux of een combinatie hiervan. Wij hebben expertise in het uitvoeren van uitgebreide diagnostiek en rehabilitatie van de slijtage. Ons behandeldoel is een voorspelbaar en duurzaam resultaat, waarmee de patiënt langdurig geholpen is.

Onder parafuncties wordt onder andere verstaan het klemmen of knarsen in de slaap (slaapbruxisme), de kaak overdag gespannen houden (waakbruxisme), excessief nagelbijten en tongpersen. Deze parafuncties kunnen vervelende gevolgen hebben, van kaakklachten en onbegrepen pijn onder een prothese tot gebitsslijtage. Ook kunnen ze een toekomstig restauratief plan complexer maken. Ons team kan ondersteuning bieden bij diagnostiek en eventuele behandeling.

De meest voorkomende klachten aan het kaakgewrichtsstelsel vallen onder de categorie Temporomandibulaire Disfunctie (TMD), bijvoorbeeld pijn in de kauwspieren of kaakgewrichten, kaakgewrichtsgeluiden (knappend, schurend) en moeite hebben met het bewegen van de kaak. Ons team heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van patiënten met deze klachten.

Onze deskundigheid ook worden ingezet bij gevallen van complexe orofaciale pijn, bijvoorbeeld bij neuropathische pijn, of moeilijk te diagnosticeren pijn.

Het prothetisch vervangen en/ of corrigeren van delen van het lichaam in het hoofd-halsgebied. Hieronder vallen: het gebit, de kaak en het aangezicht.

Een tandarts maxillofaciale prothetiek (tandarts MFP) richt zich op de zorg voor patiënten met een aangeboren of verworven afwijking. Voorbeelden van aangeboren afwijkingen zijn schisis of het niet aangelegd zijn van tanden en/of kiezen (hypodontie). Voorbeelden van verworven afwijkingen zijn trauma’s van het aangezicht en hoofd-hals tumoren. De mondzorg kan daarbij variëren van het maken van kronen op tandwortel implantaten bij hypodontie, tot de begeleiding van patiënten met een droge mond na bestraling en het maken van een speciale prothese voor patiënten die een stuk van de kaak missen na een tumoroperatie. Verder behandelt de tandarts MFP bijvoorbeeld ook patiënten waarbij het maken van een goed functionerende gebitsprothese uitdagend blijkt.

Er zijn verschillende redenen dat een tandarts, arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG), huisarts, specialist of een andere hulpverlener een patiënt naar SBT verwijst.  Dit kan zijn o.a. omdat de overstap van de rolstoel naar de behandelstoel niet mogelijk is in de algemene praktijk. Ook kan het zijn dat de patiënt een zodanig gedrag vertoont dat bijvoorbeeld een mondonderzoek niet of slechts beperkt mogelijk is.  Het kan ook zijn dat het tandheelkundig probleem, al dan niet gerelateerd aan een syndroom, te complex is voor behandeling in de algemene praktijk.

Sommige kinderen kunnen niet behandeld worden door een reguliere tandarts. Dat zijn bijvoorbeeld kinderen met extreme angst, een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, gedragsproblemen of een ernstige ziekte, maar ook hele jonge kinderen en kinderen met een grote behandelachterstand. Deze kinderen kunnen terecht bij SBT.

Bij SBT werkt een team van experts met elkaar samen, om zo de best mogelijke zorg aan te bieden aan het kind. Het team bestaat uit gespecialiseerde tandartsen (voor kinderen zijn dat tandarts-pedodontologen (kindertandartsen) en tandartsen-gehandicaptenzorg), gespecialiseerde mondhygiënisten en preventie-assistenten, een kin­derpsycholoog en een orthopedagoog. Er maken ook anesthesiologen en anesthesieverpleegkundigen deel uit van ons team.

Ons doel is te zorgen voor een goede mondgezondheid, de kinderen en ouders te begeleiden bij een adequate gebitsverzorging en de kinderen voor te bereiden op het overne­men van de mondzorg door de eigen tandarts of mondhygiënist.

Voor de behandeling van kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en voor kinderen met tandartsangst zijn er verschillende behandelmogelijkheden: allereerst wordt het kind in stappen en op een zo kindgericht mogelijke manier vertrouwd gemaakt met de behandeling. Mocht dit traject te weinig resultaat geven, dan zijn er mogelijkheden om te behandelen met lachgas of onder algehele anesthesie (‘narcose’). Bij sommige behandelingen is de kinderpsycholoog betrokken.

De behandeling van kinderen met angst is bij de SBT van tijdelijke aard. Zodra het kind de behande­ling goed aankan en de eigen tandarts of mondhygiënist de mondzorg kan overnemen wordt het kind terugverwezen. Kinderen met een beperking, een ernstige ziekte of ernstige psychische problemen blijven vaak langere tijd bij de SBT onder behandeling.

Kwetsbare ouderen kunnen beperkingen vertonen in het lichamelijk functioneren, hun geheugen en/of het sociaal functioneren. Deze kwetsbaarheid gaat doorgaans gepaard met een toename van de zorgafhankelijkheid. Dat geldt vaak ook voor de dagelijkse mondverzorging.

 • rolstoelafhankelijke patiënten (bijvoorbeeld ten gevolge van ernstige reuma), die enkel met behulp van een tillift verplaatst kunnen worden naar de tandartsstoel.
 • patiënten die lijden aan een neurologische aandoening met mogelijk spraakstoornissen, of een halfzijdige verlamming tot gevolg (CVA, ziekte van Parkinson, multiple sclerose)
 • patiënten met geheugenstoornissen (ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie)

Het kan zijn dat uit de ingevulde vragenlijsten en/of het intakegesprek blijkt dat er geen indicatie is voor behandeling bij SBT. De behandeling moet dan bij een huistandarts plaats vinden. De SBT-tandarts kan hier in zo’n situatie meer informatie over geven.

Behandelaanbod:

 • Advies huistandarts te zoeken
 • Terugrapportage aan verwijzer