Kwaliteit bij SBT

Om de kwaliteit van de zorg die wij leveren te kunnen waarborgen en verbeteren is een kwaliteitsbeleid ontwikkeld. SBT monitort en ontwikkelt de kwaliteit van de geleverde zorg door middel van drie sporen:

1.     Patiënten en/of begeleiders

2.     Verwijzers

3.     Medewerkers

1. Input van patiënten en/of begeleiders

Van patiënten en/of begeleiders willen we weten hoe ze de zorg met betrekking tot hun aandoening en alles daarom heen ervaren. Om die reden voeren we elke 2 jaar een patiënttevredenheidsonderzoek uit. Bij het patiënttevredenheidsonderzoek van 2019 kreeg SBT een gemiddelde beoordeling van 8.6. Daar zijn we trots op!

Hiernaast zijn we druk bezig met de implementatie van Value-Based Health Care (VBHC). VBHC is gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt en het hierdoor uiteindelijk reduceren van de zorgkosten. Dit brengt innovatie en verbetering van de dagelijkse klinische praktijk met zich mee. Het gaat over duidelijk maken wat de uitkomst voor de patiënten is in de Patient Reported Outcome (PROM), Patient Experience Outcome (PREM) en de uitkomst van de Klinische Outcome (CO). 

Tevens is er onder Cobijt vanuit een groep van 3 CBT’s (Zwolle, Alkmaar en Amsterdam) een landelijk initiatief ontstaan om VBHC op te starten binnen de Bijzondere Tandheelkunde. We zijn er trots op dat SBT hier een toonaangevende rol in speelt.

Op SBT zijn intussen twee spiegelgesprekken georganiseerd, waarbij een aantal patiënten hun ervaringen hebben kunnen delen. Lees hier het verslag van MFP en het verslag van Gehandicaptenzorg & Geriatrie.  

Klachtenregeling en VIM-meldingen

Uiteraard heeft SBT een klachtenregeling. De verbeterpunten naar aanleiding van een klacht worden besproken in het MT en de afdelingsoverleggen zodat er van de klacht geleerd wordt en er eventueel aanpassingen in onze werkwijze gemaakt kunnen worden om herhaling te voorkomen.  

Vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz) is het verplicht om een interne procedure voor het 'Veilig Incident Melden' (VIM) op te zetten. Hierin staat beschreven hoe medewerkers (bijna-) incidenten kunnen melden, registeren, analyseren en hier vervolgens van te leren. SBT heeft een procedure voor de VIM-meldingen met haar eigen VIM-commissie.

2. Verwijzers

Verwijzers kunnen ons vertellen hoe ze de zorg voor hun patiënten en de communicatie hieromtrent beoordelen. We vragen dit elke twee jaar uit door middel van enquêtes. Naar aanleiding hiervan is in het verleden onder andere een verwijzersmiddag georganiseerd. Ook blijkt er behoefte te zijn aan meer contact door middel van klinische avonden en meer informatie over wat SBT te bieden heeft. Op dit moment wordt gekeken hoe we hier in de huidige tijd gehoor aan kunnen geven.

3. Medewerkers

Input van medewerkers geeft ons informatie over hoe we zelf vinden dat we het doen en wat er vanuit ons zelf al verbeterd kan worden. We vragen dit ook om het jaar uit middels een anoniem medewerkerstevredenheidsonderzoek.

In 2019 heeft de eerste zelfaudit op SBT plaatsgevonden. Het doel hiervan was inzicht te krijgen in hoe medewerkers zelf de kwaliteit van de zorg en de organisatie van de zorg op SBT beoordelen. We zullen deze zelfaudit elke 2 jaar herhalen, om ook te zien of de verbeteringen die voortvloeien uit de zelfaudit effect hebben.

Verder ondersteunt onze arbo- en milieuadviseur ons met de RI&E (Risico-inventarisatie en -evaluatie),een in de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet genoemd middel ter bevordering van veilig en gezond werken. De RI&E wordt bij SBT elke twee jaar herhaald en er worden elke jaar 10 prioriteitspunten opgepakt om te verbeteren.

Om de vakinhoudelijke kwaliteit continu te verbeteren is er binnen SBT naast bij- en nascholing veel ruimte voor werkoverleggen en multidisciplinair overleg. Zo vinden maandelijks de afdelingsoverleggen plaats. Hier worden onder andere behandelplannen en indicaties Bijzondere Tandheelkunde  besproken, en er vindt terugkoppeling plaats door de afdelingshoofden en vakgroepvoorzitters vanuit het Management Team.

Hiernaast worden in vaste groepen waarin de verschillende differentiaties binnen SBT vertegenwoordigd zijn om de week multidisciplinaire overleggen (MDO’s) gehouden waarin afdelings-overstijgende casuïstiek wordt besproken.

Lees hier meer over de ervaringen van patiënten, verwijzers en medewerkers.