Aanmelden bij SBT

U kunt uitsluitend op verwijzing van uw tandarts, huisarts of medisch specialist bij SBT terecht. Meestal verwijst uw tandarts met behulp van het standaard verwijsformulier op onze website.

Als uw tandarts het verwijsformulier heeft ingevuld en met eventuele bijlagen naar ons heeft opgestuurd, nemen wij telefonisch contact met u op. Zonder verwijzing kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen.

Afhankelijk van de aard van de problemen waarvoor u bent aangemeld, krijgt u van ons één of meer vragenlijsten toegestuurd. Voor het goed kunnen stellen van de diagnose en het maken van een behandelplan is het nodig dat u alle vragen­lijsten volledig invult en aan ons terugstuurt.

U hebt van uw tandarts of huisarts een verwijzing gekregen voor een afspraak, onderzoek of behandeling bij SBT. Het duurt vaak even voordat u terecht kunt.

De doorlooptijd, vanaf het moment dat uw verwijzing door ons is ontvangen, betreft 4 weken. Indien u na 4 weken nog geen berichtgeving van SBT heeft ontvangen, neem dan contact met ons op.

Wij kunnen de aanmelding pas in behandeling nemen wanneer het dossier compleet is: dus wanneer er een geldige verwijsbrief en (indien van toepassing) de volledig ingevulde vragenlijst aanwezig is.

SBT doet er alles aan om uw wachttijd zo kort mogelijk te houden. De wachttijd per differentiatie kan variëren.

Omdat de wachttijden een indicatie zijn, kunt u geen rechten ontlenen aan deze informatie. 

LET OP! Voor de afdeling Gehandicaptenzorg geldt een patiëntenstop!

Actuele wachttijden SBT.

 

 

Bij de intake (het eerste consult) zal de tandarts van SBT verder onderzoeken wat uw behandelwens is en na­gaan of en hoe uw probleem kan worden behandeld.

Tijdens dit eerste consult wordt de verwijzing, medische vragenlijst en de andere vragenlijsten besproken. Er vindt een mondonderzoek plaats en er worden eventueel röntgenfoto's en gebitsafdrukken gemaakt.

Het is ook mogelijk dat een psycholoog van SBT bij het eerste consult aanwezig is.

Wanneer u medicijnen gebruikt, verzoeken wij u een overzicht hiervan bij uw apotheek te vragen en mee te nemen bij het eerste consult.

Voor het intakegesprek wordt het uurtarief bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Het kan zijn dat uw eigen risico wordt aangesproken. Lees hier meer over onder “Vergoedingen, kosten en tarieven”. Daarnaast kan er een eigen bijdrage gelden voor het maken van röntgenfoto’s. Uw tandarts kan u hier meer informatie over geven.

Als de tandarts op grond van de verkregen informatie meent dat u voor behandeling bij SBT in aanmerking komt, bespreekt hij met u wat de behandelmogelijkheden zijn en of de medewerking van andere specialismen of disciplines nodig is.

De SBT-tandarts bespreekt ook met u de begroting en uw eigen bijdrage. Nadat u met het behandelplan en de begroting akkoord heeft verklaard, kan de toestemming van uw zorgverzekeraar worden aangevraagd.

Zodra de zorgverzekeraar toestemming heeft gegeven kan met de behandeling worden begonnen.

Als blijkt dat u naar de mening van onze tandarts niet voor behandeling bij SBT in aanmerking komt, of als de zorgverzekeraar geen toestemming voor de behandeling geeft dan wordt u terug­verwezen naar uw huistandarts (huisarts, enzovoort) en zullen wij u adviseren over de alternatieven.

Soms blijkt, in de loop van de uitvoering van het behandelplan, dat afwijken van het oorspronkelijke behandelplan noodzakelijk is. De tandarts zal dit met u bespreken. Voor iedere behandeling, die in belangrijke mate afwijkt van het oorspronkelijke behandelplan, moet aan de zorgverzekeraar opnieuw toestemming worden gevraagd.

Voor een goed verloop van de behandeling is uw medewerking nodig. Wij vragen van u dat u de huisregels naleeft en op uw afspraken komt.

Huisregels
SBT heeft gedragsregels geformuleerd waar een ieder zich aan hoort te houden. Zo blijft SBT veilig voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Doel is om ongewenst gedrag te voorkomen en tegen te gaan. Bij ongewenst gedrag worden direct maatregelen genomen. In het ergste geval kunnen patiënten of bezoekers die zich niet aan deze huisregels houden een gebouw­ verbod krijgen.

Respect voor elkaar
ongewenst gedrag zoals, fysiek geweld, seksuele intimidatie, bedreiging, belediging, discriminatie wordt niet getolereerd

  • respect voor elkaars eigendom
  • bij vernieling of diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
  • gebruik van alcohol en drugs en roken is niet toegestaan.
  • SBT is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van SBT en patiënten met hun begeleiders. Medewerkers dragen zichtbaar hun mede­werkerspas en patiënten/begeleiders dienen zich te kunnen legitimeren en hun aanwezigheid te kunnen verklaren.
  • filmen en fotograferen is niet toegestaan. 

Als u door uw lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat bent uw belangen te behartigen, kan iemand anders u vertegenwoordigen. De behandelaar moet uw vertegenwoordiger om toestemming vragen voor behandelingen of onderzoeken.

Een vertegenwoordiger kan uw echtgenoot of partner zijn. Als deze er niet is kunnen uw ouders, uw kinderen, uw broer of zus u vertegenwoordigen. Als er echter een wettelijke vertegenwoordiger als de curator of de mentor is benoemd of u heeft iemand schriftelijk gemachtigd om als vertegenwoordiger voor u op te treden, komt deze als eerste in aanmerking om u te vertegenwoordigen.

Als de patiënt nog onder de 18 jaar is en dus minderjarig, gelden afhankelijk van de leeftijd van de patiënt verschillende regels met betrekking tot de vertegenwoordiging.

De minderjarigen worden in drie groepen ingedeeld:

  • Patiënten die jonger zijn dan 12 jaar worden vertegenwoordigd door hun ouders. De behandelaar informeert de ouders over de behandeling of het onderzoek dat hun kind zal ondergaan. De ouders moeten hiervoor toestemming geven. De behandelaar informeert het kind op zijn begripsniveau.
  • Patiënten die tussen de 12 en 16 jaar oud zijn gaan samen met hun ouders de behandelovereenkomst aan. De behandelaar moet zowel de patiënt als de ouder informeren en om toestemming vragen.
  • Patiënten van 16 jaar en ouder mogen zelf een behandelingsovereenkomst aangaan en worden dus niet door hun ouders vertegenwoordigd.

Patiënten van 12 jaar en ouder die niet wilsbekwaam zijn, worden vertegenwoordigd door hun ouders of voogd. Zij worden wel zoveel mogelijk naar hun bevattingsvermogen geïnformeerd. 

In beginsel bent u op tijdelijke basis patiënt bij SBT. Als de behandeling is voltooid of als voldoende behandelbaarheid is verkregen, wordt u terugverwezen naar uw/een huistandarts.

Wanneer er dringende redenen zijn, kan in overleg met de tandarts van SBT en de adviserend tandarts van uw zorgverzekeraar besloten worden, dat u nog enige tijd of blijvend onder behandeling van SBT blijft. Deze uitzondering geldt voornamelijk voor patiënten met zeer ernstige aandoeningen of beperkingen.

Blijft u onder behandeling van SBT, dan moet voor ieder volgend behandelplan opnieuw toestemming worden gevraagd bij de zorgverzekeraar. Gaat u terug naar uw huistandarts, dan neemt de SBT-tandarts, schriftelijk en/of mondeling, contact met hem op, informeert hem over de uitgevoerde behandeling en geeft zo nodig advies over het vervolg.