SBT teams

De patiëntenzorg bij SBT is onderverdeeld in zes disciplines:

 1. Angstbegeleiding voor kinderen
 2. Angstbegeleiding voor volwassenen
 3. Gehandicaptenzorg
 4. Geriatrie
 5. Maxillo-Faciale Prothetiek (MFP)
 6. Temporo-Mandibulaire Disfunctie (TMD)

Deze disciplines vormen tevens de afdelingen van SBT.
Angstbegeleiding voor kinderen en volwassenen vormen samen één afdeling, evenals Geriatrie en Gehandicaptenzorg.
De afdelingen Angstbegeleiding, Gehandicaptenzorg en Geriatrie vormen samen de vakgroep A&G.
De vakgroep MFP/TMD bestaat uit de afdelingen MFP en TMD.

 

Vakgroepen binnen SBT

Onze expertise

Ons team is deskundig in het diagnosticeren en behandelen van orofaciale pijn en temporomandibulaire disfunctie, ernstige parafunctie en gebitsslijtage.

Orofaciale pijn en temporomandibulaire disfunctie

De meest voorkomende klachten aan het kaakgewrichtsstelsel vallen onder de categorie Temporomandibulaire Disfunctie (TMD), bijvoorbeeld pijn in de kauwspieren of kaakgewrichten, kaakgewrichtsgeluiden (knappend, schurend) en moeite hebben met het bewegen van de kaak. Ons team heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van patiënten met deze klachten. Naast TMD- problematiek kan onze deskundigheid ook worden ingezet bij gevallen van complexe orofaciale pijn, bijvoorbeeld bij neuropathische pijn, of moeilijk te diagnosticeren pijn.

Parafuncties

Onder parafuncties wordt onder andere verstaan het klemmen of knarsen in de slaap (slaapbruxisme), de kaak overdag gespannen houden (waakbruxisme), excessief nagelbijten en tongpersen. Deze parafuncties kunnen vervelende gevolgen hebben, van kaakklachten en onbegrepen pijn onder een prothese tot gebitsslijtage. Ook kunnen ze een toekomstig restauratief plan complexer maken. Ons team kan ondersteuning bieden bij diagnostiek en eventuele behandeling.

Gebitsslijtage

Gebitsslijtage is vaak het gevolg van bruxisme, een erosief dieet, speekselproblemen, reflux of een combinatie hiervan. Wij hebben expertise in het uitvoeren van uitgebreide diagnostiek en rehabilitatie van de slijtage. Ons behandeldoel is een voorspelbaar en duurzaam resultaat, waarmee de patiënt langdurig geholpen is.

Het team

Ons multidisciplinair team bestaat uit:

 • Tandarts-gnathologen, erkend door de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde (NVGPT)
 • Psychologen
 • Orofaciaal fysiotherapeut

Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met de overige disciplines van SBT en externe zorgverleners, zoals de huisarts, kaakchirurg, neuroloog, etc.

Maxillofaciale Prothetiek

Onder maxillofaciale prothetiek verstaan we het prothetisch vervangen en/ of corrigeren van delen van het lichaam in het hoofd-halsgebied. Hieronder vallen: het gebit, de kaak en het aangezicht.

Een tandarts maxillofaciale prothetiek (tandarts MFP) richt zich op de zorg voor patiënten met een aangeboren of verworven afwijking. Voorbeelden van aangeboren afwijkingen zijn schisis of het niet aangelegd zijn van tanden en/of kiezen (hypodontie). Voorbeelden van verworven afwijkingen zijn trauma’s van het aangezicht en hoofd-hals tumoren. De mondzorg kan daarbij variëren van het maken van kronen op tandwortel implantaten bij hypodontie, tot de begeleiding van patiënten met een droge mond na bestraling en het maken van een speciale prothese voor patiënten die een stuk van de kaak missen na een tumoroperatie. Verder behandelt de tandarts MFP bijvoorbeeld ook patiënten waarbij het maken van een goed functionerende gebitsprothese uitdagend blijkt.

Verwijsredenen doelgroep:

 • Patiënten met gedeeltelijk of geheel tandeloze kaken bij wie het maken of het dragen van een gebitsprothese grote moeilijkheden geeft.
 • Patiënten met aangeboren afwijkingen in het kauwstelsel (schisis, amelogenesis imperfecta, oligodontie).
 • Patiënten met afwijkingen die verkregen zijn door ongevallen (verwonding, verbranding).
 • Patiënten met afwijkingen die verkregen zijn door oncologische aandoeningen (o.a. mondkanker).
 • Aangezichtsprotheses bij trauma’s of oncologie van oog, wang, oor of neus.
 • Patiënten met stoornissen, overbelasting en/ of pijn van het kaakgewricht en/ of spieren van het kauwstelsel en de nek-schouderregio, waarbij het gebit (mogelijk) een rol speelt.
 • Patiënten met een droge mond door bv. bestraling, de ziekte van Sjögren of medicatiegebruik.

Op de afdeling Angstbegeleiding werken (kinder)tandartsen en klinisch psychologen die een speciale opleiding en ervaring hebben in het behandelen van patiënten die erg bang zijn om naar de tandarts te gaan. De Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde is er voor om kinderen & volwassenen met ernstige tandartsangst weer op weg te helpen. Men kan dus tijdelijk gebruik maken van de diensten van SBT. Ons doel is de angst voor de tandheelkundige behandeling zodanig te verminderen dat behandeling bij een huistandarts in de algemene praktijk weer mogelijk is.

Bijzondere vormen van angst en hoe ze in verband kunnen staan met het bezoeken van de tandarts

Specifieke fobie
Angst voor machteloosheid
Angst voor de verdoving
Angst voor de tandartsinstrumenten
Angst voor het geluid van de boor
Andere angsten
Claustrofobie
Paniekstoornis
Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
Gegeneraliseerde angststoornis (GAS)

Lachgas en algehele anesthesie

Sommige patiënten komen bij ons met het verzoek om met behulp van lachgas of algehele anesthesie (narcose) behandeld te worden. Dit lijkt misschien een oplossing, omdat op deze manier tandheelkundige behandelingen makkelijk uitgevoerd kunnen worden. Helaas levert behandelen op deze manier meestal geen vermindering van de angst op. De tandheelkundige problemen zijn wellicht verholpen, maar aan het verminderen van de angst is niet gewerkt. Omdat er geen behandeling heeft plaatsgevonden die de negatieve gedachten heeft gecorrigeerd, kan de angst zelfs groter zijn geworden. De kans is dan ook buitengewoon groot dat deze patiënten enkele jaren later met dezelfde problemen terugkomen. Dit is de reden dat de behandeling die gericht is op het verminderen van de angst altijd onze eerste keus is.

 

Gehandicaptenzorg
De tandheelkundige zorg voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking vindt in eerste instantie plaats in de algemene tandartspraktijk. Wanneer dit niet (meer) mogelijk is, kan verwijzing naar SBT plaatsvinden.

Er zijn verschillende redenen dat een tandarts, arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG), huisarts, specialist of een andere hulpverlener een patiënt naar SBT verwijst.  Dit kan zijn o.a. omdat de overstap van de rolstoel naar de behandelstoel niet mogelijk is in de algemene praktijk. Ook kan het zijn dat de patiënt een zodanig gedrag vertoont dat bijvoorbeeld een mondonderzoek niet of slechts beperkt mogelijk is.  Het kan ook zijn dat het tandheelkundig probleem, al dan niet gerelateerd aan een syndroom, te complex is voor behandeling in de algemene praktijk.

Ons team bestaat uit tandartsen die een extra opleiding hebben gevolgd tot tandarts-gehandicaptenzorg, allen erkend door de Vereniging Mondzorg Bijzondere Zorggroepen (VMBZ), en tandartsen met affiniteit voor het behandelen van mensen met een beperking. Wij werken samen met diverse zorgprofessionals zoals: mondhygiënisten, preventie assistenten, orthopedagogen, kaakchirurgen en anesthesisten. We hebben als doel de meest optimale zorg te leveren afgestemd op de mogelijkheden van onze patiënten.

De behandelingen vinden plaats op 3 locaties:

 • Gustav Mahlerlaan in het ACTA gebouw (hoofdlocatie)
 • De Werf (Amsterdam Noord)
 • Prinsenstichting (Purmerend)

Verder werken we samen met het OLVG en VUmc wanneer een narcosebehandeling in het ziekenhuis dient plaats te vinden.

Kwetsbare oudere patiënten (Geriatrie)
Kwetsbare ouderen kunnen beperkingen vertonen in het lichamelijk functioneren, hun geheugen en/of het sociaal functioneren. Deze kwetsbaarheid gaat doorgaans gepaard met een toename van de zorgafhankelijkheid. Dat geldt vaak ook voor de dagelijkse mondverzorging.

Chronisch lichamelijke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld COPD (longlijden) of de ziekte van Parkinson, kunnen direct of indirect invloed hebben op de mondgezondheid en op de behandelbaarheid bij de tandarts. Omgekeerd kan de mondgezondheid invloed hebben op de algemene gezondheid. Een slechte mondgezondheid verhoogt bijvoorbeeld het risico op longontsteking en hart- en vaatziekten. Ook moet de mondzorgverlening worden afgestemd op de mogelijkheden van de oudere. Niet iedere oudere kan in een tandartsstoel plaatsnemen. Soms moet de duur of complexiteit van een behandeling worden aangepast.

Wanneer een kwetsbare oudere niet voor behandeling in de algemene tandartspraktijk terecht kan, kan verwijzing naar de Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde (SBT) plaatsvinden. Voorbeelden van categorieën patiënten die hiervoor in aanmerking komen zijn:

 • rolstoelafhankelijke patiënten (bijvoorbeeld ten gevolge van ernstige reuma), die enkel met behulp van een tillift verplaatst kunnen worden naar de tandartsstoel.
 • patiënten die lijden aan een neurologische aandoening met mogelijk spraakstoornissen, of een halfzijdige verlamming tot gevolg (CVA, ziekte van Parkinson, multiple sclerose)
 • patiënten met geheugenstoornissen (ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie)

Faciliteiten

 • SBT heeft meerdere vestigingen in de regio, die goed bereikbaar en toegankelijk zijn, ook voor rolstoelen en scootmobiels.
 • Er zijn tilliften aanwezig om rolstoelafhankelijke patiënten, indien noodzakelijk, te verplaatsen van de rolstoel in de behandelstoel. Soms kan behandeling in de rolstoel plaatsvinden
 • Binnen SBT zijn verschillende specialismen vertegenwoordigd, waardoor multidisciplinaire zorg geleverd kan worden.
 • Indien een geriatrische patiënt niet meer bij SBT kan komen voor behandeling, is soms een consult aan huis mogelijk.