Kliniek Bijzondere Tandheelkunde

Aanmelding, intake en behandeling

+ Aanmelding

U kunt uitsluitend op verwijzing van uw (huis)tandarts, huisarts of medisch specialist bij ons een afspraak maken. Als u een verwijsbrief voor SBT heeft, kunt u zich telefonisch aanmelden. Meestal verwijst uw huistandarts met behulp van een standaardverwijsbrief. Zonder verwijsbrief kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen.

Verwijsbrief naar Bijzondere Tandheelkunde

Afhankelijk van de aard van de problemen waarvoor u bent aangemeld krijgt u een of meer vragenlijsten toegestuurd. Voor het goed kunnen stellen van de diagnose en het maken van een behandelplan is het nodig dat u alle vragen­lijsten volledig invult en aan ons terugstuurt.

 


+ De intake

Bij de intake (het eerste consult) zal de tandarts van SBT verder onderzoeken wat uw behandelwens is en na­gaan of en hoe uw probleem kan worden behandeld.

Tijdens dit eerste consult wordt de verwijzing, medische vragenlijst en de andere vragenlijsten besproken. Er vindt een mondonderzoek plaats en er worden eventueel röntgenfoto's en gebitsafdrukken gemaakt.

Het is ook mogelijk dat een psycholoog van SBT bij het eerste consult aanwezig is.

Wanneer u medicijnen gebruikt, verzoeken wij u een overzicht hiervan bij uw apotheek te vragen en mee te nemen bij het eerste consult.


+ Het behandelplan en de begroting

Als de tandarts op grond van de verkregen informatie meent dat u voor behandeling bij SBT in aanmerking komt, bespreekt hij met u wat de behandelmogelijkheden zijn en of de medewerking van andere specialismen of disciplines nodig is.

De SBT-tandarts bespreekt ook met u de begroting en uw eigen bijdrage. Nadat u met het behandelplan en de begroting akkoord heeft verklaard, kan de toestemming van uw zorgverzekeraar worden aangevraagd.

Zodra de zorgverzekeraar toestemming heeft gegeven kan met de behandeling worden begonnen.

Als blijkt dat u naar de mening van onze tandarts niet voor behandeling bij SBT in aanmerking komt, of als de zorgverzekeraar geen toestemming voor de behandeling geeft dan wordt u terug­verwezen naar uw huistandarts (huisarts, enzovoort) en zullen wij u adviseren over de alternatieven.

Soms blijkt, in de loop van de uitvoering van het behandelplan, dat afwijken van het oorspronkelijke behandelplan noodzakelijk is. De tandarts zal dit met u bespreken. Voor iedere behandeling, die in belangrijke mate afwijkt van het oorspronkelijke behandelplan, moet aan de zorgverzekeraar opnieuw toestemming worden gevraagd.


+ Belangrijke zaken tijdens de behandeling

Vragen over de behandeling

Met vragen over de gang van zaken bij SBT, bijvoorbeeld over de behandeling, kunt u altijd terecht bij de betreffende SBT-tandarts of zijn assistente.

Doorgeven van wijzigingen in uw gezondheidssituatie en medicatie

Voor uw veiligheid is het van belang dat wij op de hoogte zijn van de wijziging in uw gezondheidssituatie en de geneesmiddelen die u gebruikt. Informeer de tandarts voorafgaand aan de behandeling hierover. 

Doorgeven van wijzigingen in uw woon- of verzekeringsituatie

U dient iedere wijziging in uw verzekeringssituatie of woonsituatie  bij uw bezoek aan SBT aan de balie te melden. 


+ Einde behandeling (ontslag)

In beginsel bent u op tijdelijke basis patiënt bij SBT. Als de behandeling is voltooid of als voldoende behandelbaarheid is verkregen, wordt u terugverwezen naar uw/een huistandarts.

Wanneer er dringende redenen zijn, kan in overleg met de tandarts van SBT en de adviserend tandarts van uw zorgverzekeraar besloten worden, dat u nog enige tijd of blijvend onder behandeling van SBT blijft. Deze uitzondering geldt voornamelijk voor patiënten met zeer ernstige aandoeningen of beperkingen.

Blijft u onder behandeling van SBT, dan moet voor ieder volgend behandelplan opnieuw toestemming worden gevraagd bij de zorgverzekeraar. Gaat u terug naar uw huistandarts, dan neemt de SBT-tandarts, schriftelijk en/of mondeling, contact met hem op, informeert hem over de uitgevoerde behandeling en geeft zo nodig advies over het vervolg.