Kliniek Bijzondere Tandheelkunde

Regelingen

+ Bescherming persoongegevens

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, ook wel 'privacy' genoemd. Bij SBT worden alle voor de behandeling van een patiënt noodzakelijke gegevens geregistreerd en bewaard. SBT tracht uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Alle aspecten rond privacy zijn vastgelegd in het Privacyreglement.

Privacyreglement

Privacyverklaring AVG 

AVG Functionaris

 

Privacy en verstrekken van uw gegevens aan derden

In het algemeen geldt dat (een behandelaar van) SBT zonder uw toestemming geen informatie over u verstrekt aan derden.

Voor dossieroverdracht aan behandelaars of het geven van inlichtingen aan instanties zoals de politie, bedrijfsverenigingen, verzekeringsmaatschappijen, het UWV is dus uw schriftelijke toestemming nodig.

Ook voor het verstrekken van informatie over u aan bijvoorbeeld naaste familie (partner, kinderen, ouders, verzorgers en/of wettelijk vertegenwoordigers) is in principe uw toestemming nodig.

Wel mag SBT als daarom wordt gevraagd zonder uw toestemming bepaalde gegevens verstrekken aan de zorgverzekeraar. Het gaat dan om informatie die nodig is om een machtiging voor de behandeling af te geven of de rekening voor de behandeling te controleren. Uw SBT tandarts mag ook zonder uw toestemming overleggen met uw verwijzer.

 


+ Klachtenregeling

+ Opvragen tandheelkundige gegevens

Algemene informatie

Iedere patiënt heeft het wettelijke recht alle medische gegevens in te zien die over hem of haar zijn bijgehouden bij SBT. Dit wettelijk recht is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In die kader verstaan we onder het medisch dossier alle verzamelde en geordende medische informatie, ongeacht de vorm waarop dit is vastgelegd. Het betreft hier zowel het tandheelkundig dossier, het röntgendossier en alle informatie die digitaal is vastgelegd.

Deze folder gaat over de regels die gelden met betrekking tot uw medisch dossier:

  • Het recht op inzage (en eventueel afschrift/kopie)
  • Het recht op aanvulling
  • Het recht op vernietiging

Tandheelkundige dossiers bij SBT

Iedere behandelaar is verplicht een dossier bij te houden en SBT is verplicht deze dossiers zorgvuldig te bewaren.

Het recht op inzage

U heeft het recht om alle gegevens over uzelf in te zien (en van eigen kinderen t/m 11 jaar). Staan er in het dossier ook gegevens over een ander (uw partner bijvoorbeeld) dan heeft de behandelend tandarts het recht deze gegevens tijdelijke te verwijderen alvorens het dossier ter inzage wordt aangeboden.

Dossiers van anderen kunt u slechts inzien nadat een schriftelijke toestemming van die ander verkregen is. Indien de ander overleden is geldt een aparte procedure waarbij de behandelend zorgverlener beslist over het al dan niet verstrekken van het dossier voor inzage.

Alle dossiers blijven eigendom van de kliniek. Dit betekent dat originele documenten of dossiers SBT nooit mogen verlaten (met uitzondering van röntgenfoto’s). wel kunt u van het dossier, of een deel daarvan, een kopie vragen (zie hiervoor verder in deze folder).

Verzoek om inzage in uw medisch dossier

De patiëntenadministratie van SBT draagt zorg voor een juiste administratieve afhandeling van de verzoeken om inzage en/of kopie. Verzoeken om inzage en/of kopie dienen bij deze afdeling door middel van het daarvoor bestemde formulier “aanvraagformulier inzage tandheelkundige gegevens” te worden ingediend. Het is echter de behandelend zorgverlener, dan wel diens vervanger of opvolger, die toestemming verleent over het geven van inzage. Indien de zorgverlener deze toestemming niet geeft dient hij/zij dit te motiveren en kunt u dit voorleggen aan de klachtenfunctionaris van SBT.

Vul het genoemde aanvraagformulier zo volledig mogelijk in en stuur dit naar de patiëntenadministratie van SBT (adres onder aan deze folder). De patiëntenadministratie zal in de regel contact met u opnemen en afspraken maken over de datum van inzage of de datum waarop de kopieën opgehaald kunnen worden. De patiëntenadministratie zal er voor zorgen dat een verzoek om inzage en/of kopie binnen een termijn van 4 weken gehonoreerd wordt. Zowel tijdens het indienen van het verzoek als de datum van inzage wordt uw identiteit vastgesteld aan de hand van een (kopie van) een geldig paspoort, Europese identiteitskaart of rijbewijs. Kopieën van uw medisch dossier kunt u ook laten ophalen door een gemachtigde, waarbij een schriftelijke en ondertekende machtiging van u noodzakelijk is. Deze machtiging dient voorzien te zijn van een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uw beiden.

Kosten

Bij SBT worden de kopieën kosteloos verstrekt.

Recht op aanvulling, correctie of verwijdering van gegevens

Het tandheelkundig dossier kan worden uitgebreid met een door de patiënt afgegeven verklaring die betrekking heeft op de in het dossier opgenomen informatie. deze verklaring kan een aanvullende of afwijkende zienswijze bevatten van de patiënt zelf of van een andere zorgverlener (second opinion). De zorgverlener is verplicht deze verklaring in het dossier op te nemen, ook als hij het niet eens is met de inhoud van deze verklaring. De patiënt heeft daarnaast het recht de zorgverlener te verzoeken om feitelijke onjuistheden in de gegevens, bijvoorbeeld verkeerde adresgegevens, in het dossier te corrigeren. Tevens heeft de patiënt het recht om informatie te laten verwijderen voor zover de belangen van anderen daarmee niet geschaad worden.

Recht op vernietiging van het dossier

Tandheelkundigedossiers worden bij SBT minimaal 10 jaar bewaard. U kunt echter een verzoek indienen om uw dossier eerder te laten vernietigen. Gelet op de risico’s die u als patiënt hierdoor loopt zal er altijd communicatie plaatsvinden tussen u en SBT, alvorens wij tot vernietiging zullen overgaan. Binnen drie maanden na indiening van uw verzoek zal overgegaan worden tot vernietiging van uw dossier, tenzij een wettelijk voorschrift of een aanmerkelijk belang van een ander dan u zich hiertegen verzet.

Inzage door anderen

Anderen hebben alleen dan het recht uw dossier in te zien, wanneer u daar schriftelijk toestemming voor hebt gegeven. Een uitzondering vormen uiteraard de zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling. Bij wilsonbekwame patiënten mag inzage worden verstrekt aan de (wettelijke) vertegenwoordiger.

Van kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar mogen de ouders het dossier inzien. Het is mogelijk dat nabestaanden na het overlijden van een familielid met vragen of twijfels achterblijven. Zij kunnen de zorgverlener vragen om inzage in het dossier. Nabestaanden kunnen echter geen recht doen gelden. De privacy van de patiënt blijft ook na zijn/haar dood beschermd. De zorgverlener beslist in deze.

Voor toezending van het aanvraagformulier geldt het volgende adres:

SBT

t.a.v. patiëntenadministratie

Antwoordnummer 46274

1060 WC Amsterdam

privacybeleid@sbt.acta.nl

Heeft u nog vragen, dan kunt u zicht telefonisch wenden tot onderstaand nummer:

020-5980450


+ aanvraagformulier inzage/afschrift tandheelkundige gegevens